"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 
     
  ผลงานนักเรียน  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2561  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2561  
     
  งานการเรียนการสอน  
  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (CP)  
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน ม.3  
   
   
 

 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 ใบงานที่ 1 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู และวงกลม(23/11/58)
 ใบงานที่ 2 โปรแกรมเครื่องคิดเลข(21/12/58) 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก 
 ใบงานที่ 3 โปรแกรมตัดเกรด ด้วยคำสั่ง IF else (4/1/59) 
 ใบงานที่ 4 โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน(โบนัส) ด้วยคำสั่ง IF else(11/1/59) 

 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
 ใบงานที่ 5 โปรแกรมทำซ้ำ While Loop

 
   
 
 ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและตาราง(3/1-12/11/58)(3/2-11/11/58)
 ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(3/1-19/11/58)(3/2-18/11/58)
 ใบงานที่ 3 เฟรม(3/1-26/11/58)(3/2-6/1/59)
 ใบงานที่ 4 แผนที่รูปภาพ(3/2-2/12/58)(3/1-3/12/58)
 ใบงานที่ 5 การเชื่อมโยงในเฟรมลอย(3/2-23/12/58)(3/1-7/1/59)
 ใบงานที่ 6 รูปภาพ มัลติมีเดีย และวิดีโอ
 
   
 
 ภาพการ์ตูนต้นแบบ(ุ2/1-6/11/58)(ุ2/2-4/11/58)
 การสเก็ตภาพและระบายสีภาพต้นแบบ(ุ2/2-18/11/58)(2/1-27/11/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ปาก ตา คิ้ว(ุ2/2-2/12/58)(2/1-11/12/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ขา แขน(Animate)(ุ2/2-6/1/59)(2/1-8/1/59) 
 
   
 

 คำนวณเกรดเฉลี่ยและฟังก์ชั่น RANK จัดอันดับ(ุ2/6-24/11/58)
 การใช้ฟังก์ชั่น IF ตัดเกรด(ุ2/6-1/12/58)  
 บัญชีเงินเดือนพนักงาน(2/6-22/12/58) 
 บัญชีสินค้าคงคลัง(2/6-5/1/59)  
 การพิมพ์สูตรสมการทางคณิตศาสตร์(2/6-12/1/59)    

 
   
 
   
ปีการศึกษา 2561  
  วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
  วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ม.3
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
   
ปีการศึกษา 2560  
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
  วิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.3
  วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ม.2
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
   
ปีการศึกษา 2559  
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
  วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ม.1
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
   
ปีการศึกษา 2558
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
     
 
ปีการศึกษา 2557
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
  วิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม.3
 
วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML ม.3
  วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
   
 
 
ปีการศึกษา 2556
 
 
  แอนิเมชั่นและสื่อประสม ม.2
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
  การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
  ชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 
     
 
ปีการศึกษา 2555
 
 
 
คอมพิวเตอร์ 1 ม.1
  คอมพิวเตอร์ 2 ม.1
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
   
 
 
ปีการศึกษา 2554
 
 
 
ทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5
 
   

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
 
การแข่งขันตอบปัญหาไอที MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
  รางวัลชนะเลิศ MBS2012  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 MBS2013  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 MBS2014  
 
 
     
 
 
 
การแข่งขันเขียนโฮมเพจ
 
 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดยโสธร (อันดับที่ 4)  
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดเลย (อันดับที่ 6)  
  รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ (อันดับที่ 12)  
 
 

     
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
     
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 6 รายการ ปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4 รายการ ปี 2556 ณ จังหวัดนครพนม
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 8 รายการ ปี 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 9 รายการ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์
 

 


 การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการคิดนอกกรอบ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
:: กลุ่มทดลอง ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
:: กลุ่มตัวอย่าง ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1/2561
:: กลุ่มประชากร  554 คน จาก 13 ห้องเรียน

 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
:: กลุ่มทดลอง ม.4/4 ภาคเรียนที่ 2/2559
:: กลุ่มตัวอย่าง ม.4/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
:: กลุ่มประชากร  517 คน จาก 12 ห้องเรียน

 
รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
   
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ 3) โรงเรียนปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนคือ 1) นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล 4/2 และ2) นายภีมเดช ภาคมณฑา ม.4/2

 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 2) โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 3) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จ.อุบลราชธานี ตัวแทนคือ 1) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ 6/1 2) นายพงศกร ธนูรัตน์ 6/12 และ3) นายณัฐฏพงษ์ ฐานะวัน ม.4/2

 

  รางวัลชมเชย การเขียนโปรแกรมภาษาไพตอล  
   
 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาไพตอล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีม 12) โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีม 2 3) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ทีม 1 4) รางวัลชมเชย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 1 5) รางวัลชมเชย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ทีม 2 ตัวแทนคือ 1) นายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล 4/2 2) นายภีมเดช ภาคมณฑา ม.4/2 3) นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.6/1 4) นายพงศกร ธนูรัตน์ ม.6/12 และ 5) นายณัฐฏพงษ์ ฐานะวัน ม.4/2
 

 

รางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ตัวแทนคือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1
2. นายประทีป นาเจริญ ม.6/1

 

 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทนคือ
1. เด็กชายรัฐกร ปัจจุทรา ม.3/2
2. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายธนพล ศิริจรรยาวัฒน์ ม.5/1
2. นายประทีป นาเจริญ ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560 ตัวแทน คือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

 

 

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอซีที ระดับ ม.ต้น ในการแข่งขันตอบปัญหาไอทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 59 ทีม ตัวแทนคือ
1. เด็กชายธนวัฒน์ พละวงศ์ ม.3/2
2. เด็กชายรัฐชัย ตั้งตรีวีระกุล ม.3/2

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
84
ลำดับที่ 2 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี จ.นครราชสีมา
80
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
78
ลำดับที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
76
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
72
ลำดับที่ 8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ.บึงกาฬ
72
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
70

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอซีที ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันตอบปัญหาไอทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 78 ทีม ตัวแทนคือ
1. นายชาคริต ทิพย์วัฒน์ ม.6/1
2. นายจิรวัฒน์ จรูญแสง ม.6/1

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
88
ลำดับที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม จ.มหาสารคาม
84
ลำดับที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
76
ลำดับที่ 6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา
74
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา
74
ลำดับที่ 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
72
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จ.ยโสธร
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จ.อุบลราชธานี
70
 

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด <<ผลการแข่งขันระดับภาค>> ตัวแทนคือ
1.นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2.นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3.นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนคือ
1.นายตนุสรณ์ สนธิมูล ม.4/2
2.นางสาวอรพรรณ นาอุดม ม.4/2
3.นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ ม.4/2

 

 

รับทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 NSC2016 ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจีรศักดิ์ แบบทอง นักเรียนชั้น ม.4/5
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1

 

 

สรุป ผลการแข่งขันการตอบปัญหาด้านไอซีที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 114 ทีม แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 11 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
92
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
88
ลำดับที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
80
ลำดับที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
80
ลำดับที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
80
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
76
ลำดับที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
70

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ตัวแทนนักเรียน คือ
เด็กหญิงศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายสุรพัศ ทีทา นักเรียนชั้น ม.3/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
94
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
90
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
86
ลำดับที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
84
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
82
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
82
ลำดับที่ 10 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม
82

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7

      
 
 
 
 
 
 
 
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 
 
วท.บ., กศ.ม.
 
     
     
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
 
  ประวัติส่วนตัว
 
 
 
  ผลงานครู
 
     
   
 
บันทึกการสอนย้อนหลัง
 
  หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ  
  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
     
  การสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูล  
     
  การกำหนดไซต์(define site)  
     
  การตั้งค่าหน้าแรก(Homepage)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบง่าย(ไม่มี Brush)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบมี Shap&Brush  
     
  การสร้างปุ่ม (Button) part1  
   
  การสร้างปุ่ม (Button) part2  
   
  การออกแบบส่วนท้าย (Footer)  
   
  การออกแบบขอบพื้นหลังด้านข้าง  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part1  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part2  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part1  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part2  
   
  Preview website  
   
     
   

 

บันทึกการสอนย้อนหลัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างปุ่ม และหน้าหลัก งานที่ 3

การสร้างปุ่ม ห้อง ม.3/6

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รหัสวิชา ง23212 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 ใบงานที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML

 ใบงานที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร

 ใบงานที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)

 ใบงานที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)

 ใบงานที่ 5 การสร้างตาราง(Table)

 ใบงานที่ 6 เฟรม(Frame)


 ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างคำสั่งภาษา HTML
 ใบความรู้ที่ 2 คำสั่งจัดรูปแบบเอกสาร
 ใบความรู้ที่ 3 การสร้างฟอร์ม(Form)
 ใบความรู้ที่ 4 การเชื่อมโยง(Link)
 ใบความรู้ที่ 5 การสร้างตาราง(Table)
 ใบความรู้ที่ 6 เฟรม(Frame)

คลิปการสอนย้อนหลัง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#banner1#part1
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#banner2#part2
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#button#part3
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#footer#part4
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#index#part5
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#linkwebsite#part7
คลิปสอนย้อนหลัง
WorkShop#flash_banner#part6

 

คลิปการสอนย้อนหลัง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 
     
     
     
   
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 23 มีนาคม 2548